Baan en park reglement

Park- en baanreglement

1. Toezicht op de naleving van dit reglement is gedelegeerd aan de TPC.

2. Toegang tot het park is aan de volgende voorwaarden verbonden:

 • Tot het park hebben uitsluitend toegang: de leden van OTC en hun bezoekers en introducés.
 • Het park kan worden betreden door de poort te openen met een geldige KNLTB-pas.
 • U kunt in de zomer spelen van 08:00 tot uiterlijk 23.00 uur en in de winter van 09:00 tot 22:00 uur
 • Niet tennis spelende kinderen worden zonder begeleiding van volwassenen niet op het park toegelaten. Begeleiders of ouders van kinderen zijn verplicht toezicht te houden en ervoor te zorgen dat er geen overlast ontstaat.
 • Fietsen, bromfietsen, motoren, auto’s en andere voertuigen zijn op het tennispark ten strengste verboden. Men dient altijd van de aanwezige fietsenstalling of parkeerplaatsen gebruik te maken. Tevens is het verboden de toegang tot de fietsenstalling te blokkeren.
 • Bij het verlaten van het park dient men zich ervan te vergewissen of men de laatst aanwezige is. In dat geval dient men alle verlichting uit te doen en de toegangspoort te sluiten.

3. Men is verplicht om een baan te reserveren via het digitale afhangsysteem, alvorens de baan te betreden:

 • Alle spelers dienen te reserveren middels de KNLTBClubApp of m.b.v. hun pas aan digitale afhangbord in de gang bij de kleedkamers.
 • Bij extreme drukte (wachttijd langer dan een uur) is men verplicht om te dubbelen.
 • Reserveren kan alleen met minimaal 2 spelers.
 • Op elk gegeven moment mogen alleen die spelers op de baan staan die in het reserveringssysteem voorkomen
 • Speeltijd is maximaal 1 uur.
 • Junioren t/m 12 jaar zijn speelgerechtigd tot 18.00 uur.
 • Junioren van 13 t/m 17 jaar zijn speelgerechtigd tot 21.00 uur.
 • Senioren van 18 jaar en ouder zijn speelgerechtigd tot 23.00 uur.
 • De woensdagmiddag is in principe gereserveerd voor de jeugd (jeugd heeft altijd voorrang).

4. Introduceren is mogelijk door leden met  een jaarlidmaatschap in de periode van 1 april tot 1 oktober met inachtneming van de volgende regels:

 • Iedereen mag maximaal 4 keer per jaar worden geïntroduceerd 
 • Allen als ALLE banen geopend zijn
 • Gedurende soos avonden, mag er niet geïntroduceerd worden
 • Voor Senior introducees  is het tarief van €5 per keer
 • Voor Junior/jeugd welke GEEN lid zijn één van de Halderbergse tennisverenigingen, is het tarief € 3 per keer
 • Junior/jeugd welke lid zijn bij een van andere Halderbergse tennisvereniging mogen altijd gratis tennissen, mits zij samen tennissen met een lid van onze vereniging.
 • Voor introducés die een jaarlidmaatschap nemen wordt het introductiegeld van dat jaar in mindering gebracht op het lidmaatschapsgeld
 • Leden die een introducé meenemen dienen die op te geven tijdens reserveren van een baan onder vermelding van de volledige naam en het emailadres van de introducee. Het betreffende lid is verantwoordelijk dat de introducee zich houdt aan de regels en richtlijnen van de vereniging. Ook het bedrag verschuldigd voor de introductie wordt bij het betreffende lid in rekening gebracht

5. Verboden zijn de handelingen die in strijd zijn met goede orde, zoals:

 • Spelen met ballen buiten de banen.
 • Overlast bezorgen aan spelers op andere banen.
 • Betreden van borders en talud tussen de banen.
 • Beklimmen van de omrastering.
 • Verontreinigen van het park en banen door afval, van welke aard dan ook.
 • Betreden van de terrassen op een andere manier dan via trap of glooiing.
 • Betreden van het park met los lopende honden.
 • Handelingen waardoor schade kan worden toegebracht aan banen, hekwerk, beplanting, clubgebouw, meubilair en netten enz. (daaronder begrepen het bespringen van omheining en springen over netten).
 • Bespelen van natte banen.
 • Dweilen of andere pogingen tot droogmaken van de banen.

6. Bij het spelen op de banen dienen de volgende baanregels in acht te worden genomen.

 • Als van een baan het net naar beneden gedraaid is, mag deze niet bespeeld worden.
 • Het dragen van tenniskleding tijdens het spelen is verplicht.
 • Het dragen van schoenen met grove profielzolen is ten strengste verboden.
 • Betreden van de banen is slechts toegestaan met aangepast tennisschoeisel.
 • Met uitzondering van de training, mag per baan met maximaal 4 ballen worden gespeeld.
 • Indien de banen goed droog zijn, moet er na elke partij geveegd worden (zowel gravel als smashcourt).
 • Bij het verlaten van de baan tijdens regen mag de baan niet worden geveegd (zowel gravel als smashcourt).
 • Dit geldt ook voor de trainingen. De trainers dienen hierop toe te zien.
 • Spelers dienen de banen netjes en opgeruimd achter te laten.
 • Indien de gravelbanen tussentijds te droog zijn of worden, zijn de spelers verplicht de banen te laten sproeien.
 • Als het paviljoen geopend is, wordt de lichtinstallatie alleen door barmedewerkers bediend. Wanneer het paviljoen gesloten is, kan de lichtinstallatie door de speler bediend worden  d.m.v. de bedieningskast welke zich in de gang bij de kleedkamers bevindt.
 • De verlichting werkt, uitgezonderd bij toernooien, tot uiterlijk 23.00 uur (inclusief veegtijd).
 • Spelers zijn verplicht de banen (ook smashcourt!) voor het uitschakelen van de verlichting te vegen.
 • Verzoeken van de groundsman ivm baanonderhoud dienen altijd opgevolgd te worden. Normaal zullen de banen rond 9 uur beschikbaar zijn, maar staat er onderhoudsmateriaal op de baan overleg dan waar te gaan spelen.

OVERIGE BEPALINGEN:

7. Noch de vereniging, commissies, barbeheerders of groundsman kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen in het paviljoen of op het tennispark.

8. Het gebruik van de oefenmuur dient te gebeuren in overleg met de TPC of barbeheerders.

9. Klachten over de banen of andere technische voorzieningen op het park dienen altijd schriftelijk te worden gemeld aan de TPC.

10. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de TPC. Deze beslissingen zijn bindend.

11. Wijzigingen en/of aanvullingen op dit reglement kunnen te allen tijde worden gedaan.

12. Overtreding van dit reglement kan een verbod tot betreding van het park, of andere disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

13. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen in dit reglement.

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van OTC.

Oudenbosch, juli 2020