Park- en baanreglement.

     Park- en baanreglement OTC’34

1. Toezicht op de naleving van dit reglement is gedelegeerd aan de TPC.

2. Toegang tot het park is aan de volgende voorwaarden verbonden:

 • Tot het park hebben uitsluitend toegang: de leden van OTC en hun bezoekers en introducés.
 • Het park kan worden betreden door de poort te openen met een geldige KNLTB-pas.
 • U kunt spelen van zonsopgang tot uiterlijk 23.00 uur.

 • Niet tennis spelende kinderen worden zonder begeleiding van volwassenen niet op het park toegelaten. Begeleiders of ouders van kinderen zijn verplicht toezicht te houden en ervoor te zorgen dat er geen overlast ontstaat.
 • Fietsen, bromfietsen, motoren, auto’s en andere voertuigen zijn op het tennispark ten strengste verboden. Men dient altijd van de aanwezige fietsenstalling of parkeerplaatsen gebruik te maken. Tevens is het verboden de toegang tot de fietsenstalling te blokkeren.

3. Men is verplicht om een baan te reserveren via het afhangsysteem, alvorens de baan te betreden:

 • Alle spelers dienen hun pas af te hangen in het systeem.
 • Bij extreme drukte (wachttijd langer dan een uur) is men verplicht om te dubbelen.
 • Afhangen mag pas als minimaal 2 spelers aanwezig zijn.
 • Indien niet de correcte tijd wordt ingesteld op het afhangbord, kan men direct van de baan worden verwijderd.
 • Speeltijd is maximaal 1 uur.
 • Junioren t/m 12 jaar zijn speelgerechtigd tot 18.00 uur.
 • Junioren van 13 t/m 17 jaar zijn speelgerechtigd tot 21.00 uur.
 • Senioren van 18 jaar en ouder zijn speelgerechtigd tot 23.00 uur.
 • De woensdagmiddag is in principe gereserveerd voor de jeugd (jeugd heeft altijd voorrang).

4. Introduceren is mogelijk in de periode van 1 april tot 1 november met inachtneming van de volgende regels:

 • Inwoners van Oudenbosch (wel of geen lid van een andere vereniging) mogen maximaal 3 keer per seizoen geïntroduceerd worden;
 • Mensen niet woonachtig in Oudenbosch die lid zijn van een vereniging elders mogen onbeperkt worden geïntroduceerd;
 • Mensen niet woonachtig in Oudenbosch die geen lid zijn van een andere tennisvereniging mogen 3 keer per seizoen worden geïntroduceerd;
 • De introducés vullen aan de bar een daartoe bestemd formulier in. Zij hangen af met een introducépas te verkrijgen tegen betaling van € 5,00 (jeugd € 3,00) in het paviljoen (bar). Is het paviljoen gesloten dan wordt de bijdrage in de BRIEVENBUS gedeponeerd en zal registratie achteraf plaatsvinden.
 • Introducés die na 3 keer introduceren lid worden, krijgen hun introductiegeld terug.

5. Verboden zijn de handelingen die in strijd zijn met goede orde, zoals:

 • Spelen met ballen buiten de banen.
 • Overlast bezorgen aan spelers op andere banen.
 • Betreden van borders en talud tussen de banen.
 • Beklimmen van de omrastering.
 • Verontreinigen van het park en banen door afval, van welke aard dan ook.
 • Betreden van de terrassen op een andere manier dan via trap of glooiing.
 • Betreden van het park met los lopende honden.
 • Handelingen waardoor schade kan worden toegebracht aan banen, hekwerk, beplanting, clubgebouw, meubilair en netten enz. (daaronder begrepen het bespringen van omheining en springen over netten).
 • Bespelen van natte banen.
 • Dweilen of andere pogingen tot droogmaken van de banen.

6. Bij het spelen op de banen dienen de volgende baanregels in acht te worden genomen.

 • Als van een baan het net naar beneden gedraaid is, mag deze niet bespeeld worden.
 • Het dragen van tenniskleding tijdens het spelen is verplicht.
 • Het dragen van schoenen met grove profielzolen is ten strengste verboden.
 • Betreden van de banen is slechts toegestaan met aangepast tennisschoeisel.
 • Met uitzondering van de training, mag per baan met maximaal 4 ballen worden gespeeld.
 • Indien de banen goed droog zijn, moet er na elke partij geveegd worden (zowel gravel als smashcourt).
 • Bij het verlaten van de baan tijdens regen mag de baan niet worden geveegd (zowel gravel als smashcourt).
 • Dit geldt ook voor de trainingen. De trainers dienen hierop toe te zien.
 • Spelers dienen de banen netjes en opgeruimd achter te laten.
 • Indien de gravelbanen tussentijds te droog zijn of worden, zijn de spelers verplicht de banen te laten sproeien.
 • Als het paviljoen geopend is, wordt de lichtinstallatie alleen door barmedewerkers bediend. Wanneer het paviljoen gesloten is, kan de lichtinstallatie door de speler bediend worden  d.m.v. de bedieningskast welke zich in de gang bij de kleedkamers bevindt.
 • De verlichting werkt, uitgezonderd bij toernooien, tot uiterlijk 23.00 uur (inclusief veegtijd).
 • Spelers zijn verplicht de banen (ook smashcourt!) voor het uitschakelen van de verlichting te vegen.
 • Verzoeken van de groundsman ivm baanonderhoud dienen altijd opgevolgd te worden. Normaal zullen de banen rond 9 uur beschikbaar zijn, maar staat er onderhoudsmateriaal op de baan overleg dan waar te gaan spelen.

OVERIGE BEPALINGEN:

7. Noch de vereniging, commissies, barbeheerders of groundsman kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen in het paviljoen of op het tennispark.

8. Het gebruik van de oefenmuur dient te gebeuren in overleg met de TPC of barbeheerders.

9. Klachten over de banen of andere technische voorzieningen op het park dienen altijd schriftelijk te worden gemeld aan de TPC.

10. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de TPC. Deze beslissingen zijn bindend.

11. Wijzigingen en/of aanvullingen op dit reglement kunnen te allen tijde worden gedaan.

12. Overtreding van dit reglement kan een verbod tot betreding van het park, of andere disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

13. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen in dit reglement.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van OTC’34.

Oudenbosch, 25 november 2013.